Hotel Pavlov

EET

1) Prohlášení firmy Pavlof s.r.o., IČ 26911442 o ochraně soukromí zákazníků

2) Souhlas s poskytováním osobních údajů

Já, jakožto uživatel webových stránek z www.pavlof.cz, www.hotelpavlov.cz,
tímto ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů, kterým je: Společnost PAVLOF s.r.o., IČO: 26911442, se sídlem v Brně (dále též jako „správce“) souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity:
• správcem a jakýmkoli zaměstnancem správce
• případně dalším poskytovatelem zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací
Tento souhlas je udělen po dobu poskytnutí plnění dle Rámcové smlouvy o spolupráci.
Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro:
• zasílání obchodních nabídek správce
• marketingové účely
• zařazení osobních údajů do databáze pro účely plnění smlouvy
• poskytnutí služby, zejména přijetí poptávky, její zpracování, doručení do místa určení, platebních transakcí, vyúčtování služby, komunikaci se Zákazníkem během realizace poptávky a podobně

Prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné, pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem:
• prostřednictvím počítačů a počítačových programů
• v písemné podobě
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
• vzít souhlas kdykoliv zpět,
• požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
• požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
• vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
• požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
• v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.